About
"Abbaka là don v? phân ph?i, bán buôn b?p t? c?a các thuong hi?u l?n, uy tín và n?i ti?ng trên Th? gi?i. Wepsite: https://abbaka.com.vn/bep-tu/ Ð?a ch?: 180 Hoàng Qu?c Vi?t

Chúng tôi luôn coi trong ch? Tín – ch? Tâm v?i khách hàng c?a mình b?ng vi?c cung c?p các s?n ph?m b?p t? chính hãng tôi nh?t.

Chính vì v?y, chúng tôi du?c các thuong hi?u l?n tìm d?n d? h?p tác nhu: Bosch, Hafele, Cata, Teka, Malloca, Chefs d? cùng nhau dua s?n ph?m t?t nh?t t?i ngu?i tiêu dùng Vi?t Nam.

V?i nhi?u nam kinh nghi?m cùng d?i ngu nhân viên tu v?n chuyên nghi?p, chung tôi CAM K?T s? làm khách hàng hài lòng nh?t v?i các s?n ph?m b?p t? t?t nh?t

Abbaka – Th? gi?i b?p Châu Âu. Wepsite: https://abbaka.com.vn/bep-tu/ Ð?a ch?: 180 Hoàng Qu?c Vi?t Hotline: beptuabbaka@hotmail.com "
Comments
Issues with this site? Let us know.