About
"LA Home là Khu dô th? sinh thái b?n v?ng ki?n t?o phong cách s?ng cân b?ng. LA Home tr?i r?ng trên di?n tích 101 ha, là d? án b?t d?ng s?n nhà ? d?c dáo t?a l?c t?i B?n L?c, Long An. Ðu?c phát tri?n b?i CTCP Prodezi Long An, d? án hu?ng t?i vi?c t?o ra m?t không gian s?ng lý tu?ng và sang tr?ng. LA Home là l?a ch?n lý tu?ng cho quý nhà d?u tu và khách hàng.
Website: https://lahomebenluc.com/
Ð?a ch?: du?ng Luong Hòa - Bình Chánh, xã Luong Hòa, huy?n B?n L?c, t?nh Long An
Zip code: 82614
SDT: 0916606314
Email: cskh@lahomebenluc.com
Hastag: #lahome #duanlahome #lahomelongan #lahomebenluc
"
Comments
Issues with this site? Let us know.