About
Công Ty c? ph?n XD & TM Ki?n T?o Vi?t chuyên tu v?n thi?t k? nhà d?p và thi công xây d?ng trong linh v?c Ki?n Trúc – N?i Th?t – Xây D?ng nhà dân d?ng. V?i d?i ngu ki?n trúc su giàu kinh nghi?m, nhi?t huy?t và sáng t?o, KTV mong mu?n mang d?n cho khách hàng nh?ng công trình nhà d?p có công nang h?p lý, hình th?c d?p m?t phù h?p v?i phong cách gia ch? trong tu v?n thi?t k? nhà bi?t th?, nhà lô ph?, nhà vu?n, chung cu, tr? s?, van phòng …
Comments
Issues with this site? Let us know.