About
Phòng Khám Ða Khoa Nam Ð?nh t?i d?a ch? 181 Song Hào, Van Mi?u chuyên cung c?p d?ch v? khám ch?a b?nh nam khoa, ph? khoa, b?nh xã h?i, b?nh tri, phá thai… Ðây là co s? KCB hàng d?u t?i Nam Ð?nh du?c dông d?o ngu?i b?nh tin ch?n nh? trang thi?t b? y t? hi?n d?i cùng d?i ngu y bác si tay ngh? cao.
Ð?a ch?: 181 Song Hào, Van Mi?u, TP. Nam Ð?nh, Nam Ð?nh
Ði?n tho?i: 0902835425
#phongkhamdakhoanamdinh #phongkhamnamdinh #dakhoanamdinh #181songhao #namkhoa #phukhoa #benhxahoi #benhtri #phathai
Comments
Issues with this site? Let us know.